Partner Logo


Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

Reklamácie
Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou každého dodávateľsko-odberateľského vzťahu a rieši disproporcie vyplývajúce z týchto vzťahov, v súlade so Zákonom 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom.
Reklamačný poriadok 
Cenník pre reklamačný poriadok
Reklamačný záznam
Reklamačný záznam - GILEAD
Reklamačný záznam lekárne - nesprávne zdravotné tvrdenie
Preukázanie dodržania teplotného režimu
Zodpovední farmaceuti PHOENIX 
Klinické štúdie - distribučné služby poskytované na slovenskom trhu.

Certifikáty
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. sa pre skvalitnenie služieb pre svojich obchodných partnerov rozhodla vykonať certifikáciu na normy ISO 9001 a ISO 14001. Preto v období od 20-29.10.2015 prebehol v našej spoločnosti certifikačný audit spoločnosťou BUREAU VERITAS na vyššie uvedené normy a boli nám vydané certifikáty na obdobie troch rokov. Týmto naša organizácia efektívne implementovala systém manažérstva kvality a environmentu v zhode s uvedenými normami. Certifikácia sa týka všetkých obchodných centier a administratívy.

Certifikačná spoločnosť skonštatovala, že naša spoločnosť implementovala a udržiava svoj systém manažérstva v súlade s požiadavkami noriem a preukázala schopnosť systému splniť požiadavky na produkty a/alebo služby v predmete a cieľoch organizácie.
SVP – Osvedčenie o dodržiavaní správnej výrobnej praxe výrobcom
SVP – Osvedčenie o dodržiavaní správnej výrobnej praxe výrobcom - veterinárne produkty

Povolenia
Povolenie na veľkodistribúciu humánnych liekov + zmena 2019
Povolenie na veľkodistribúciu omamných a psychotropných látok
Povolenie na určené látky + zmena 2019
Povolenie na výrobu 

Farmaceutické suroviny – analytické certifikáty 
 
Účtovné závierky
www.phoenix.sk
Copyright 2013 l Created by Webster, s.r.o.
To Top